محبوبه کامیابی

درباره محبوبه کامیابی
کارکردهای جشنواره
شهریور, 1397 بدون نظر جشنواره شکوفا
کارکردهای جشنواره ایجاد شور و نشاط از طریق فعالیت های علمی در میان شهروندان رویکرد اصلی این جشنواره بوده و دست یابی به این هدف به واسطه ابزار علمی و افزایش دانایی در نوجوانان و جوانان می باشد. همچنین یکی دیگر از رویکردهای آن تربیت و ارائه مدلی برای ...
ادامه مطلب
مستندات حقوقی و قانونی
شهریور, 1397 بدون نظر جشنواره شکوفا
مستندات حقوقی و قانونی سند تحول بنیادین راهکار 5-7- طراحی و تدوین برنامه تعلیم و تربیت انعطاف پذیر ، متناسب با ویژگی های شخصیتی و محیطی استعدادهای گوناگون دانش آموزان به منظور شکوفایی استعدادهای خاص و افزایش کارآمدی و مفید بودن آنها راهکار 6-3- ایجاد موزه و نمایشگاه علم ...
ادامه مطلب
ضرورت و اهداف اجرایی جشنواره
شهریور, 1397 بدون نظر جشنواره شکوفا
ضرورت و اهداف اجرایی جشنواره شکوفا، گامی برای شکوفایی و بالندگی قامت های نوجوان و جوان جامعه شهری بیرجند است. شکوفا بستر و زمینه ای برای روشنایی مزرعه اندیشه ها و اشتیاق هاست. اهمیت مسایل محیط شهری، به اندازه ای که امروز خود را نشان می دهد، پیش تر ...
ادامه مطلب
معرفی شکوفا
شهریور, 1397 بدون نظر جشنواره شکوفا
جشنواره شکوفا شکوفا، مخفف مناسبی از دامنه گسترده ای است که آن را از ایده بنیادی «شهروند کارآمد و فن آوری اطلاعات» الهام گرفته ایم. مفهومی که از آن، در پی شکوفایی ارزشهای نهفته اجتماعی و فرهنگ شهریست. شکوفا برنامه ای برای پرورش ساختارهای اجتماعی و دمیدن روح به ...
ادامه مطلب