آبان, 1397 بدون نظر جشنواره شکوفا

قوانین تخصصی رشته زیست فناوری

ماده1) موضوع مسابقه

مسابقات در دو بخش عمومی و اختصاصی انجام می گیرد.
بخش اول شامل دو مرحله به شرح زیر می باشد: مرحله اول شامل شناسایی ابزار و تجهیزات جراحی حیوانات بوده و برای تمامی گروه ها به صورت یکسان ارزیابی می گردد.
در مرحله دوم شناسایی آناتومی موش رت صورت خواهد گرفت به ¬طوری که رت باز شده در اختیار گروه¬ها قرار گرفته و متقاضیان می بایست به 10 سوال که توسط داور مربوطه پرسیده خواهد شد جواب دهند.
بخش دوم خود شامل سه مرحله به شرح زیر می باشد:
در این بخش از دو موضوع تخصصی زیر یکی انتخاب و در سه مرحله کار عملی توسط گروه ها انجام می گیرد(لازم به توضیح است که کار عملی این بخش بر روی موش آزمایشگاهی صورت می گیرد)
1.جراحی پرده پریکارد قلب، 2.برداشت بخشی از کبد.
مرحله دوم شامل تهیه ویال داروی بیهوشی می باشد که گروه ها می بایست ضمن انجام تزریق مناسب به سوالات داوران نیز در این مرحله جواب دهند.
مرحله سوم شامل جراحی و به هوش آمدن حیوان می باشد گروه ها می بایست مطابق مراحل بالا ضمن انجام کار عملی به سوالات داوران نیز جواب دهند.

ماده 2) مقررات اختصاصی

تعداد نفرات هر تیم 2 تا 3 نفر است. ضروریست اعضای هر تیم از روپوش آزمایشگاهی، دستکش و ماسک الزاما استفاده نمایند. در مرحله عملی حضور به موقع، نظم کاری، نظافت و دقت در انجام آزمایش به عنوان بخشی از نمره عملی محسوب می گردد. با توجه به گروهی بودن آزمون هر یک از اعضا باید بر فرآیند کار عملی تسلط کافی داشته باشند و در پاسخگویی به پرسش های داوران مشارکت نمایند.
با توجه به اینکه در هر بخش و بویژه بخش دوم گروه ها با حیوان کارخواهند نمود عملکرد گروه ها در حین کار عملی نیز بخشی امتیازات را به خود اختصاص خواهد داد.
مسابقه در 5 مرحله انجام می شود. مراحل اول و دوم در روز نخست و مرحله سوم تا پنجم در روز دوم با حضور کلیه تیم ها برگزارمی شود و درنهایت گروه های برگزیده با درنظر گرفتن امتیاز کلی انتخاب خواهندشد.

ماده3) داوری و نحوه امتیازدهی

دقت و سرعت عمل: 1-حضور به موقع 2-سرعت عمل3- انجام به موقع کار عملی
رعایت موارد ایمنی و بهداشت:1- رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از مواد، وسایل و تجهیزات 2- استفاده از روپوش،دستکش، ماسک و سایر تجهیزات3- تمیزی میز کار در پایان کارعملی4- رعایت نکات ایمنی در حین گرفتن حیوان و انجام کار عملی
همکاری گروهی: 1- تقسیم درست وظایف 2- هماهنگی در انجام کار عملی 3- نظم تیمی 4- پاسخ گویی تیمی به سوالات داوران
مهارت: استفاده صحیح از تجهیزات و مهارت به کارگیری آنها 2- آشنایی با تجهیزات و موارد کاربرد آنها 3- انجام صحیح مراحل عملی
سطح علمی گروه:1- پاسخ گویی به سوالات مطرح شده توسط هر یک از اعضای تیم با نظر تیم داوری

برچسب ها